Výstava: Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo / Kabinet architektury Ostrava

[kurátor, design plakátu a pozvánky, předtisková příprava panelů, grafický návrh a sazba katalogu]

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo
Space Packing Architecture: The Life and Work of Alfred Neumann
Architektura upakowywania przestrzeni: Alfred Neumann – życie i twórczość
Raumpackende Architektur: Das Leben und Werk von Alfred Neumann

Dům umění/ GVUO/ Ostrava/ CZ/ 2. 4. – 7. 6. 2015
Muzeum architektury ve Vratislavi/ PL/ 18. 6. – 27. 9. 2015
Univerzita Bauhaus/ Výmar/ DE/ 14. 10. – 1. 11. 2015
Moravská galerie v Brně/ CZ/ 18. 2. – 22. 5. 2016

Kurátoři / Kuratoren / Curation
Rafi Segal / Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury, Ostrava
Zvi Hecker / Berlin

Výstava / Austellung / Exhibition
Architektonický návrh / Die architektonische Gestaltung / Architectural Design: Rafi Segal
Koordinátor (USA) / Koordinator (USA) / Coordinator (USA): Yonatan Cohen
Tým / Team / Team: Ariel Noyman, Caroline Murphy, Grisha Enikolopov, Ben Fehrman-Lee
Koordinátor (Ostrava) / Koordinator (Ostrau) / Coordinator (Ostrava): Tadeáš Goryczka
Grafický design / Grafikdesigner / Graphic design: Ben Fehrman–Lee a Jaroslav Němec

foto © Antonín Dvořák, 2015 / Kabinet architektury

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo je vůbec první výstavou o díle Alfreda Neumanna (1900–1968). Neumann začínal v 60. letech v Izraeli a jeho navýsost originální architektura stála stranou kánonu tzv. mezinárodního stylu tehdejší doby: vyhnul se funkcionalistickému a ortogonálnímu výrazu a rozhodl se pro geometrii mnohostěnů, u níž se tradiční architektonické zásady prolínají s novými výrazovými způsoby. Díky jedinečným ukázkám jeho nejproslulejších staveb vnáší výstava světlo do Neumannovy expresivní architektury a metodologie designu. Vypráví různými prostředky o Neumannově architektuře a představuje dosud nezveřejněné fotografie, architektonické výkresy a modely ve velkém i  menším měřítku, které byly zhotoveny zvlášť pro tuto příležitost. V galerii budou zbudovány čtyři prostorové modely v životní velikosti podle Neumannových nejproslulejších projektů, takže návštěvníci jimi budou moci procházet a získávat vlastní autentický dojem z jeho architektonických geometrií a prostorů. Architektonické modely v menším měřítku týchž budov poskytnou ve své úplnosti kontext prostorových modelů v životní velikosti a doloží, jak Neumann pracoval vyváženě s měřítky a prvky, aby mohl ve svých návrzích vytvářet unifikovaná schémata. Výstavu doplňuje Neumannova osobní korespondence, fotografie, malby a skici. Stejnou měrou je zastoupena historická dokumentace i rekonstruované architektonické prvky v prostoru, aby se návštěvníkovi poskytla jak informace o Neumannově architektuře, tak jakýsi autentický prožitek.

Space Packing Architecture: the Life and Work of Alfred Neumann is the first-ever exhibition on the work of Alfred Neumann (1900–1968). Active in Israel in the 1960s, Neumann’s highly original architecture stands apart from the canon of International Style Modernism from this time: eschewing functionalist and orthogonal expressions, Neumann opted instead for polyhedral geometries that blended traditional architectural principles with new modes of expression. Through a unique display of his most renowned built works, this exhibition brings to light Neumann’s expressive architecture and design methodology. It will tell a story about Neumann’s architecture through various means, and will bring together never-before-seen photographs, architectural drawings, and large- and small-scale models fabricated especially for the show. Four life-size spatial modules, taken directly from Neumann’s most renowned projects, will be built at full scale in the gallery, where visitors can walk among them and experience for themselves an authentic impression of Neumann’s architectural geometries and spaces. Small-scale architectural models of these same buildings in their entirety will provide context for the life-size spatial modules, and will demonstrate how Neumann worked harmoniously among scales and elements to create unifi ed patterns in his designs. In addition an account of Neumann’s life will be presented through personal correspondences, photographs, paintings, and sketches. The exhibition balances historical documentation with reconstructed architectural elements in space to provide both an informative account of Neumann’s architecture and allow for a real, embodied experience of it. Unveiling Neumann’s work provides insight into the creative power of a highly individual architect and thinker who developed and relentlessly pursued a unique architectural language, despite confronting much resistance and hardship over his lifetime. Neumann’s contribution to the theory and practice of architecture in the middle of the twentieth century, has yet to be fully comprehended; this show is a fi rst step in doing so.

Raumpackende Architektur: Das Leben und Werk von Alfred Neumann ist die erste Ausstellung über das Werk von Alfred Neumann (1900–1968) überhaupt. Neumann begann seine Arbeit in den Sechzigerjahren in Israel und seine äußerst originelle Architektur stand abseits des Kanons des Modernismus internationalen Stils damaliger Zeit: er weichte dem funktionalistischen und orthogonalen Ausdruck aus und entschied sich für die Geometrie der Polyeder, bei der sich die herkömmlichen architektonischen Prinzipien mit den neuen Ausdrucksstilen überschneiden. Dank der einzigartigen Demonstrationen seiner berühmtesten Bauten kann die Ausstellung Neumanns expressive Architektur und seine Methodologie des Designs im neuen Licht zeigen. Anhand verschiedener Mittel erläutert sie seine Architektur und stellt bis dato unveröffentlichte, speziell für diese Gelegenheit verfertigte Fotos, architektonische Zeichnungen und Modelle im großen und kleinen Maßstab vor. In der Galerie werden vier Raummodelle nach Neumanns renommiertesten Projekten in voller Lebensgröße aufgebaut, die von den Besuchern durchgewandert werden, um eigene Impressionen von seiner architektonischen Geometrien und Räumen gewinnen zu können. Architektonische Modelle im kleineren Maßstab von denselben Gebäuden gewähren in ihrer Vollständigkeit den Kontext der räumlichen Modelle in Lebensgröße und belegen, wie Neumann ausgewogen mit den Maßstäben und Elementen arbeitete, um in seinen Entwürfen unifizierte Schemen schaffen zu können. Die Ausstellung wird durch Neumanns persönliche Korrespondenz, Fotografien, Gemälde und Skizzen ergänzt. Im gleichen Maße werden die historische Dokumentation und rekonstruierte architektonische Elemente im Raum vertreten, um den Besuchern sowohl die Information über Neumanns Architektur als auch ein gewisses authentisches Erlebnis zu gewähren.