Tadeáš Goryczka

S architektem Tadeášem Goryczkou spolupracuji od roku 2001. Od roku 2007 pak společně vytváříme dvojici, která pod hlavičkou občanského sdružení SPOK, později Kabinet architektury připravuje architektonické výstavy v Ostravě, ale i v Polsku a Slovensku.

892213_4724188387088_481767434_o

 

Kabinet architektury vznikl v roce 2009 a věnuje se výstavám zaměřeným na architekturu. Kromě vlastních výstav zaměřených na dění v současné architektuře, jako Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA. architekti. Škola managementu a designu v Zollverein. Thomas Mayer. Fotograf (2009), Logika prostoru. Architekt Robert Konieczny, KWK Promes (2009/2010) a Daniel Libeskind. Architektura je řeč (2010), Trojhlavý drak. Trójgłowy smok. Dreiköpfiger Drache. 2009. Architektura Horního Slezska 1922–1939 (2009), prezentujeme také řadu převzatých výstav jako ty z Muzea architektury ve Vratislavi (MAW): Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunta Świechowského (2009, Kabinet architektury) a Vratislav 20/20. Architektura 1990–2010 (2010/2011). Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze a IFA ve Stuttgartu jsme uspořádali výstavy Erich Mendelsohn. Dynamika a Funkce (2009), Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa (2010) a v kontextu ekologických vizí POST-OIL CITY. Historie budoucnosti města (2012). Ve spolupráci se slovinským historikem Damjanem Prelovšekem pak výstavy Architekt Oscar Niemeyer. Brasília (2009, Kabinet architektury), autorskou výstavu z Rakouska Architekt Boris Podrecca (2011) a Josip Plečnik. Skici (2013/2014). Představili jsme rovněž slovinské OFIS architekti 2002–2012. Inspirující limity (2012) a následně jsme otevřeli řadu témat reprezentující mezioborový pohled na architekturu, k jakým patřily výstavní instalace K-DRON. Mezi matematikou a uměním. Janusz Kapusta. New York (2011), Taller: objekt-oděv. Maryla Sobek. Montreal (2012) a Architekturu znějící hudbou (2013). Mnohé výstavy a s nimi spojené aktivity Kabinet architektury prezentuje nejen v českých městech, jakými jsou Brno, Kutná Hora, Litomyšl, Praha, ale taky v zahraničí, mezi jinými v polské Vratislavi, Glivicích, Katovicích, anebo ve slovenské Bratislavě a Popradu. V roce 2011 byl Kabinet architektury přijat do organizace ICAM, kde je v současnosti jediným zástupcem České republiky v této prestižní asociaci sdružující významné instituce, galerie a muzea z celého světa, jež se zaměřují na prezentaci a popularizaci témat spojených s architekturou.

 

Gabinet Architektury (Kabinet architektury, założony w 2009 roku) skupia swoją działalność na organizacji wystaw poświęconych architekturze. Poza własnymi ekspozycjami – Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. SANAA architects. Szkoła Zarządzania i Designu Zollverein w fotografii Thomasa Mayera (2009); Robert Konieczny. KWK Promes (Logika przestrzeni, 2009/2010); Daniel Libeskind. Architektura jako język (2010); Trojhlavý drak/Trójgłowy smok/Dreiköpfiger Drache. Architektura Górnego Śląska 1922–1939 (2009) – prezentowaliśmy także wystawy przygotowane przez Muzeum Architektury we Wrocławiu (MAW) – Gallia Romanica. Architektura i rzeźba romańska we Francji w fotografii Zygmunta Świechowskiego (2009) i 20/20. Architektura Wrocławia 1990–2010 (2010/2011). We współpracy z Goethe-Institut w Pradze i IFA w Stuttgarcie przygotowaliśmy wystawy poświęcone Erichowi Mendelsohnowi. Dynamika i funkcja (2009), Stosunki międzynarodowe. Młodzi architekci z Niemiec (2010), a w kontekście wizji ekologicznych wystawę POST-OIL CITY. Historia i przyszłość miasta (2012). Ponadto, we współpracy ze słoweńskim historykiem sztuki Damjanem Prelovšekiem, zorganizowaliśmy wystawy prezentujące twórczość Oscara Niemeyera. Brasília (2009), Borisa Podrecci (2011) i Josipa Plečnika. Szkice (2013/2014). Zaprezentowaliśmy również wystawę OFIS Arhitekti 2002–2012. Inspirujące ograniczenia (2012), a także poruszyliśmy kilka tematów prezentujących interdyscyplinarne spojrzenie na architekturę, takich jak: instalacja K-DRON. Między matematyką a sztuką, Janusz Kapusta, Nowy Jork (2011), Taller. Obiekt-ubranie, Maryla Sobek, Montreal (2012) oraz Architektura rozbrzmiewająca muzyką (2013). Wiele naszych wystaw było prezentowanych także w innych czeskich miastach, takich jak Brno, Kutna Hora, Litomyśl czy Praga, a także za granicą, w tym w Polsce – we Wrocławiu, Gliwicach i Katowicach, a na Słowacji w Bratysławie i w Popradzie. W 2011 roku nasz Gabinet Architektury został członkiem ICAM; obecniejest jedynym przedstawicielem Republiki Czeskiej w tej prestiżowej organizacji, zrzeszającej ważne instytucje, galerie i muzea z całego świata, zajmujące się prezentowaniem i popularyzacją tematów związanych z architekturą.

 
The Cabinet of Architecture (Kabinet architektury, founded 2009) has focused its activities on exhibitions aimed at architecture. In addition to its own exhibitions – Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, SANAA architects, School of Management and Design in Zollverein, Thomas Mayer. A Photographer (2009), The Logic of Space, Architect Robert Konieczny, KWK Promes (2009/2010) and Daniel Libeskind. Architecture is a Language (2010), The Three-Headed Dragon 2009. The Architecture of Upper Silesia 1922–1939 (2009), we have also presented exhibitions loaned from the Museum of Architecture in Wrocław (MAW) – Gallia Romanica. Romanesque architecture and sculpture in France in the photography of Zygmunt Świechowski (2009,) and Wrocław 20/20. Architecture 1990–2010 (2010/2011). In cooperation with the Goethe-Institut in Prague and IFA in Stuttgart we have prepared an exhibitions Erich Mendelsohn. Dynamics and Function (2009), International Relations, Young Architects from Germany (2010) and in the context of ecological visions, a POST-OIL CITY. The History of the Future of the City (2012). Then in cooperation with the Slovenian art historian Damjan Prelovšek, we have organized the exhibitions The Architect Oscar Niemeyer, Brasília (2009), The Architect Boris Podrecca (2011) and Josip Plečnik. Sketches (2013/2014). Further we presented the exhibition OFIS architects 2002–2012, Inspiring Limits (2012) and subsequently we opened some themes representing an interdisciplinary look at architecture, such as the K-DRON. Between Mathematics and Art, Janusz Kapusta, New York (2011), Taller: Object-Garment. Maryla Sobek, Montreal (2012) and Architecture Resounding with Musicfeaturing (2013). Many of our exhibitions were also presented in some of Czech cities, such as Brno, Kutná Hora, Litomyšl or Prague, and as well as abroad, including the Polish Wrocław, Gliwice and Katowice, and the Slovak cities of Bratislava and Poprad. In 2011, our Cabinet of Architecture were accepted into the ICAM organization; at present, it is the only representative in the Czech Republic of this prestigious organization bringing together important institutions, galleries and museums from all over the world, aimed at the presentation and popularization of themes connected with architecture.