Romana Rosová: Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy

[grafická úprava, sazba, návrh obálky,  předtisková příprava]
200 str., brož.
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava-Přívoz
Jazyková redakce: Markéta Kouřilová
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Fotografie: Roman Polášek
Kresebná a plánová dokumentace současného stavu: Vlastimil Krčmář
Obrazové přílohy: Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Brně, Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, Státní okresní archiv
v Karviné, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
Římskokatolická farnost Kopřivnice, Římskokatolická farnost Stará Bělá
Grafi cká úprava a sazba: Jaroslav Němec
Tisk: Tiskárna Grafi co, s. r. o.,
U Panského mlýna 33, 747 06 Opava-Kylešovice
Vydání první
Ostrava 2014
www.npu.cz
ISBN 978-80-85034-79-0
Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Romany Rosové Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu této problematiky, který přinesl množství nových informací a výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře.Výsledky dlouholetého průzkumu dovolily podrobně rekonstruovat stavební vývoj objektů a veškeré jejich důležité přestavby a opravy, z nichž některé byly teprve nyní přesně datovány. Tato kniha shrnuje autorčiny dosud publikované studie k tématu a doplňuje je o množství nových poznatků.

Publikace se skládá ze dvou částí. První je uvedení do problematiky dřevěných kostelů se shrnutím dosavadních názorů na dané téma. Zabývá se počátkem zájmu o dřevěné kostely a historií bádání o nich, dále konstrukcemi a materiály, následuje kapitola o otázkách dispozice, uspořádání interiéru a výzdobě. V poslední kapitole jsou řešeny otázky typologie, proměny forem a jejich vývoje v čase. V této části se autorka snaží zasadit kostely na Těšínsku a severovýchodní Moravě do kontextu dřevěné sakrální architektury Evropy, především v oblasti Horního Slezska, do níž zkoumané území historicky náleží, což se projevuje právě i na charakteru zdejších dřevěných kostelů. Druhá, rozsáhlejší část je věnována jednotlivým kostelním stavbám. Zde je co nejpřesněji a nejobsáhleji shrnut jejich stavební vývoj včetně datace výstavby, která mnohdy nebyla přesně určena. Kostely jsou seřazeny chronologicky, podle data předpokládaného vzniku, zároveň ale podle typové příbuznosti.

Celkem je v knize představeno 13 dřevěných kostelů z Těšínska a severovýchodní Moravy, což je oblast s ucelenou skupinou těchto staveb, které mají shodný historicko-topografický základ a byly postaveny na základě stejných vlivů. Jde o kostely v Hodslavicích, Gutech, Ostravě-Hrabové, Nýdku, Sedlištích, Dolních Marklovicích, Řepištích, Prašivé, Albrechticích, Bílé, Bystřici, Gruni a Hrčavě. Kniha je doplněna seznamem základní literatury a pramenů. Součástí je také historická i současná plánová dokumentace, dobové snímky i současné fotografie Romana Poláška, stavby jsou také dokumentovány prostorovými axonometriemi Vlastimila Krčmáře.

Zdroj: http://www.npu.cz/books/drevene-kostely-tesinska-a-severovychodni-moravy/