Rafi Segal – Architektura: Koncepcje i formy / Muzeum architektury ve Vratislavi

[kurátor, instalace]

Muzeum architektury we Wrocławiu / 18. 6. — 27. 9. 2015 / vernisáž 18. 6. v 18.00 hodin

Wystawa prezentuje sześć projektów zrealizowanych w minionych latach przez pracownię Rafi Segal Architecture Urbanism. Fotografie i wyobrażenia budynków oraz ich ostateczne projekty zostały pokazane obok setek szkiców powstających podczas opracowywania projektów. Szkice zostały wysunięte na pierwszy plan, jako środek dzięki któremu rozwijane są koncepcje i formy, pozwalając zwiedzającemu na wgląd w proces twórczy prowadzący do powstania projektu architektonicznego. Jednoczesna prezentacja różnych wersji projektów oraz ich ostatecznego efektu ukazuje zarówno zawarte w niektórych szkicach koncepcje w trakcie ich przeobrażania się w formy architektoniczne, jak i – w znacznie większym stopniu – podobieństwai wspólny wyraz, które można odnaleźć w różnych projektach. Architektura Segala dąży do przejrzystościkoncepcji i formy, mocno zakorzenionych w usytuowaniu obiektu oraz jego fizycznym i kulturowym otoczeniu.

Dlatego projekt architektoniczny opiera się na szczegółowej interpretacji kontekstu urbanistycznego i zawartych w nim możliwości włączenia w projekt pojedynczej struktury szerzej rozumianego środowiska. Rafi Segaljest architektem i profesorem nadzwyczajnym Architektury i Urbanistyki w MIT. Jego projekty i artykuły były publikowane na arenie międzynarodowej, a w 2012 roku wygrał konkurs architektoniczny na Bibliotekę Narodową Izraela. Zanim założył własne biuro projektowe Segal pracował przez kilka lat z Zvi Heckerem, przede wszystkim nad Muzeum Historii Oddziałów Palmach w Tel Awiwie. Segal był kuratorem wystaw architektonicznych w Storefront for Art and Architecture, Kunst-Werk Institute forContemporary Art, Witte de With Centre for Contemporary Art, Hong Kong/Shenzhen Urbanism Biennale i innych miejscach. Licencjat i magisterium uzyskał w Technion – Izraelskim Instytucie Technologii, a doktoratobronił na Uniwersytecie Princeton, gdzie napisał dysertację o twórczości Alfreda Neumanna.

Rafi Segal. Architecture: concepts and forms 

The exhibition features six projects undertaken in the past years by the office of Rafi Segal Architecture Urbanism. Photos and images of the buildings and final designs are displayed aside hundreds of sketches undertaken throughout the design process of the projects. The exhibition foregrounds the sketch as the medium through which concepts and forms are developed and offers the visitor an insight into the creative process entailed in the design of an architectural project.
Displaying the various iterations of the designs and their final result at the same time revealing both the concepts rendered in certain sketches as they develop into architectural forms but further more similarities and shared expressions found across the various projects.
Segal’s architecture seeks clarity of concept and form, strongly rooted in the project’s site, in its physical and
cultural setting. As such the architecture project relies on a close interpretation of its urban context and the
opportunities that lie within it to engage the larger environment through the design of a single structure. Rafi Segal is an architect and Associate Professor of Architecture and Urbanism at MIT. His design projects and written work have been published internationally, and in 2012 he won an architectural competition for the National Library of Israel.
Prior to establishing his own firm, Segal worked for several years with Zvi Hecker, most notably on the Palmach History Museum in Tel Aviv. Segal has curated architectural exhibitions at Storefront for Art and Architecture, Kunst-Werk Institute for Contemporary Art, Witte de With Centre for Contemporary Art, Hong Kong/Shenzhen Urbanism Biennale, and other venues. He holds a BArch and MSc from Technion – Israel Institute of Technology, and a PhD from Princeton University, where he wrote his dissertation on the work of Alfred Neumann.
Curators: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (Cabinet of Architecture)
Exhibition design: Rafi Segal
Coordinator: Tadeáš Goryczka
Graphic Design: Jaroslav Němec