Petr Motýl: Kam chodí uhlí spát

Ilustroval Pavel Šmíd
K vydání připravil a ediční poznámku napsal Martin Skýpala
Obálku navrhl a knihu graficky upravil Václav Sokol
Sazba a zlom Jaroslav Němec
Odpovědný redaktor Jiří Macháček
V roce 2008 vydal Protimluv, o. s., Zengrova 657/7, 703 00, Ostrava 3
jako svou 3. publikaci v edici poezie.
Vytiskla Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
ISBN 978-80-904049-2-2

EDIČNÍ POZNÁMKA

Jádro sbírky Kam chodí uhlí spát tvoří rukopis nazvaný Od harendy k hypermarketu, s nímž autor v roce 2006 zvítězil v soutěži Ostrava – město v pohybu. Básně zařazené do prvního oddílu vznikaly zhruba v polovině 90. let. Oproti původnímu rukopisu doznal podstatných změn především druhý oddíl (rozhlasová hra napsaná v roce 2002 pro ostravskou sekci Českého rozhlasu), jehož dramatickou podobu autor přepracoval do podoby básnických próz. Třetí oddíl tvoří především básně psané pro původní cyklus, jenž vznikal v roce 2005. Součástí rukopisu byla též báseň Mapa Ostravy, která vyšla samostatně v časopise Protimluv (4/2007) a kterou autor do knižního vydání nezařadil. V úvodní a závěrečné části knihy jsme v souladu s přáním autora ponechali veškeré odchylky od pravopisné normy. V druhé části jsme současnou pravopisnou normu respektovali.

Martin Skýpala