Ostravské dělnické kolonie II.

Ostravské dělnické kolonie II.
Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve Slezské části Ostravy

Spoluautoři: Bc. Jan Herman, PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Petr Kašing, Bc. Tomáš Majliš, Bc. Martin
Malinek, Karel Slíva, Mgr. Bc. Mariana Stonišová, Antonín Szturc, Bc. Lucie Šádková, Bc. Agáta
Šebestová, Bc. Lukáš Vaculík
Recenzovali: PhDr. Antonín Barcuch (Archiv města Ostravy)
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Jazyková úprava: Mgr. Lucie Jemelková
Grafická úprava a návrh obálky: Jaroslav Němec
Vydala Filozofi cká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
jako spis OU č. 270/2012
Tisk: REPRONIS s.r.o., Ostrava
Náklad: 300
Počet stran: 736
Místo a rok vydání: Ostrava, 2012
Vydání: první
ISBN 978-80-7464-190-9