Katalog: POST-OIL CITY. Historie budoucnosti města

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury 1. 6. – 29. 7. 2012, kterou připravil Institut pro zahraniční vztahy (ifa) ve spolupráci s časopisem pro architekturu a městskou výstavbu ARCH+, je v Ostravě prezentovaná Galerii výtvarného umění v Ostravě, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, za podpory Goethe-Institutu v Praze

Kurátoři výstavy Nikolaus Kuhnert a Anh-Linh Ngo / ARCH+
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec / SPOK
Odpovědná za projekt Elke aus dem Moore / ifa
Redakční a kurátorský tým ARCH+ Christian Berkes, Anna Birkefeld, Steve Danesch,
Cornelia Escher, Polina Goldberg, Ernst Gruber, Christina Lenart, Elizaveta Mosina,
Nicole Opel a Dorit Schneider
Výstavní tým Galerie ifa, Stuttgart: Iris Lenz, Stefanie Alber, Valérie Hammerbacher
Plánování a organizace Carola Bodenmüller / ifa; Anh-Linh Ngo, Nicole Opel / ARCH+
Návrh a provedení výstavy Thilo Fuchs – TATIN Scoping Complexity
Koncepce anglického katalogu Mike Meiré (Art Director), Tim Giesen a Tobias Tschense (design)
Koordinátorka výstavy v Ostravě Simona Kopřivová / Goethe-Institut Prag
Česká varianta vychází z katalogu Post-Oil City. The History of the City’s Future,
který vydal Institut pro zahraničních vztahy (ifa) ve Stuttgartu a ARCH+ v Berlíně, 2011
ISBN 978-3-931435-18-9
Autoři textu Thilo Hilpert (Utopie o modré planetě), Martin Strakoš (Předmluva),
Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo, Christian Berkes, Ernst Gruber, Christina Lenart, Nicole Opel,
Anna Birkefeld, Cornelia Escher a Elizaveta Mosina
Koncepce českého vydání katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z němčiny Radovan Charvát
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-87508-07-7 (SPOK.Ostrava)
ISBN 978-80-87405-16-1 (GVUO.Ostrava)

Pozn. redakce: Katalog k výstavě Post-Oil City. Historie budoucnosti města je „českou přílohou“ k původnímu katalogu Post-Oil City. The History of the City’s Future (Institut pro zahraničních vztahy (ifa) ve Stuttgartu a ARCH+ v Berlíně, 2011), je však zároveň samostatnou publikací. Kapitola Záchrana (z) utopií (s. 8–11) je psaná pro české vydání. Oproti původní publikaci má český katalog méně obrazových příloh a textů. Součastí jednotlivých kapitol jsou popisky k obrázkům na výstavních panelech.

POST-OIL CITY. Historie budoucnosti města

V době, kdy více než polovina světového obyvatelstva žije ve městech, musí návrhy řešení, jak se vypořádat s následky změny klimatu a předvídatelným koncem fosilních paliv, začít právě u městských problémů. Výstava „Post-Oil City – Historie budoucnosti města“ představuje spolu s doprovodným katalogem inovativní projekty v Asii, Africe a Americe, které se věnují aktuálním otázkám: jak se změní město po přechodu z fosilních paliv na obnovitelné energie? Jaké účinky mají obnovitelné energie na městský systém, na politiku udržitelnosti a mobility?

„Post-Oil City“přitom pojednává o budoucnosti i minulosti. Podtitulek výstavy „Historie budoucnosti města” toto spojení naznačuje: každé plánování do budoucna navazuje na minulé vize. Abychom to osvětlili, postavili jsme proti sobě 11 aktuálních a 9 referenčních projektů, které představují současné a minulé plánování v oblasti udržitelnosti, městského provozu a městských systémů. Je zřejmé, že dnešní vize a vývojové studie stavějí na městských utopiích moderny. Mnohé z návrhů řešení městských problémů v oblasti dopravy nebo odpadu z poloviny 20. století jsou dnes opět zvažovány, dál promýšleny a převáděny do praxe. Změna klimatu, konečnost zdrojů fosilních energií a finanční a systémová krize mění nové městské plánování v pokusné laboratoře, v nichž se odrážejí nejen ekologické, ale i společenské změny. Vedle rozsáhlých stavebních plánů jako Masdar (Abú Dhabí), Xeritown (Dubaj) nebo projekt NEST v Etiopii jsou představovány i plány měnící stávající struktury, např. veřejná koncepce místní dopravy v centru Curitibasu, renaturalizace newyorské High Line nebo síťový projekt pro elektroauta s výměnnými bateriemi „Better Place”, který se v současné době zavádí v Izraeli. Přední kancelář v oblasti výzkumu urbanistiky Raoul Bunschoten a CHORA vyvíjí pro čínská a tajwanská města v Tajwanské úžině projekt přesahující hranice, který se zaměřuje na oblast výstavby města a zásobování energií. A v neposlední řadě vidíme, jak lze v Indii převádět ústně předávané tradiční řemeslné know-how do současného, regionálně zakořeněného architektonického jazyka a tak zajistit budoucí plánování přinášející užitek.

Projekty provází řada animací a filmů, jež vyzdvihují některé aspekty plánování a vysvětlují je do hloubky.

Přestože se projekty představované na výstavě co do metod a dosahu liší, mají něco důležitého společné: znázorňují příkladné propojení fikcí, inovací a flexibility myšlení, které nezbytně potřebujeme, abychom mohli svá města a planetu utvářet pro udržitelnou budoucnost.

Výstava Post-Oil City / Historie budoucnosti města, kterou připravil Institut pro zahraniční vztahy (ifa) ve spolupráci s časopisem pro architekturu a městskou výstavbu ARCH+, je v Ostravě prezentovaná Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace moravskoslezského kraje spolu se SPOK – Spolkem pro ostravskou kulturu, za podpory Goethe-Institutu.

 

SLOVO ÚVODEM

Výstava Post-Oil City je třetí výstavou německého Institutu pro zahraniční vztahy (ifa), s níž Kabinet architektury v ostravském Domě umění přichází společně s Goethe-Institutem do České republiky. Tentokrát nestojí v popředí práce jednoho architekta, jako tomu bylo u Ericha Mendelssohna v roce 2009, ani nejde o trendy současné německé architektury jako u „Mezinárodních vztahů“ v roce 2010, nýbrž středem zájmu jsou nyní globální otázky architektury a městského plánování, problémy dnešní doby: jak se vypořádáváme s ekologickými výzvami současnosti a budoucnosti? Předvídatelný konec fosilních paliv a proměna klimatu vyžadují návrhy řešení pro trvale udržitelný rozvoj ve městě, které by braly v úvahu zároveň i požadavky na mobilitu. Jak má vypadat město budoucnosti? Pohledem na utopické modely, které vznikaly v průběhu 20. století, a aktuálními příklady z Asie, Afriky a Ameriky nás kurátoři výstavy Post-Oil City vybízejí k zamyšlení nad tím, jak v budoucnu stavět.

S díky za opět vynikající spolupráci přeji SPOK a Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) úspěch a nám všem, aby nám výstava přinesla řadu podnětů pro město budoucnosti.

Mit der Ausstellung Post-Oil City im Haus der Künste in Ostrava bringt das Kabinett der Architektur zusammen mit dem Goethe-Institut bereits die dritte Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) in die Tschechische Republik. Diesmal steht nicht primär die Arbeit eines Architekten im Vordergrund wie bei Erich Mendelssohn 2009, auch geht es nicht um Trends in der zeitgenössischen deutschen Architektur wie bei den „Auslandsbeziehungen“ 2010, sondern diesmal stehen die globalen Fragen von Architektur und Stadtplanung im Mittelpunkt, die Herausforderungen unserer Zeit: wie gehen wir mit den ökologischen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft um? Das absehbare Ende fossiler Brennstoffe sowie der Klimawandel erfordern neue Lösungsvorschläge für ein nachhaltiges Leben in der Stadt, das gleichzeitig unsere Bedürfnisse nach Mobilität berücksichtigt. Wie soll die Stadt der Zukunft aussehen? Mit einem Blick auf die utopischen Modelle von Stadt, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden, und mit aktuellen Beispielen aus Asien, Afrika und Amerika animieren uns die Kuratoren von Post-Oil City, über das Bauen in der Welt nachzudenken.

Mit Dank für die erneut hervorragende Zusammenarbeit wünsche ich der Organisation SPOK und der Galerie der Bildenden Kunst in Ostrava (GVUO) mit dieser Ausstellung viel Erfolg und uns allen Anregungen für die Stadt der Zukunft.

Dr. Angelika Eder
ředitelka kulturního programu
Goethe-Institut Praha