Katalog: Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě v Domě umění – Kabinetu architektury | 12. srpna – 20. září 2009, Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve Vlašském dvoře | 7.–31. října 2009, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně v Galerii Sklepení | 23. března – 15. května. 2010, ve spolupráci se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Muzeem architektury ve Vratislavi

Kurátoři výstavy Zygmunt Świechowski a Agnieszka Gola
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Autoři textu Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola, Marie Šťastná a Wiesław Kuś

Fotografické přílohy

Zygmunt Świechowski (obálka, str. 2–4, 8–81, 102–104, 106–107, 110),
Fotoarchiv – Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn (str. 98, 100 vlevo, 101), Henryk Tesarczyk (str. 96–97, 100 vpravo)
Fotoarchiv – NPÚ ú. o. p. v Brně (str. 84, 87, 88, 92)
Fotoarchiv – Muzeum umění Olomouc (str. 6)
Aleš Rezler (str. 82–83, 91, 95)
Wojciech Stefanik (zadní záložka obálky)

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Překlad z polštiny Tadeáš Goryczka
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Překlad resumé Lucie Goryczková, Kateřina Dragonová (fr) a Jan Hrabec (en)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2009
Nákladem 1000 ks,

vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.

Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-3-7 (SPOK)
ISBN 978-80-85091-90-8 (GVUO)

Katalog obsahuje:
70 černobílých fotografií na 112 stranách formátu 21×23 cm

 

Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského

Výstava „Gallia romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunta Świechowského“ na padesáti osmi černobílých fotografi ích prezentuje příklady románské architektury a sochařství ve Francii. Většina fotografi í vznikla v 50. letech 20. století, v průběhu Świechowského prvních návštěv Francie, tedy před rozsáhlými restaurátorskými pracemi, které probíhaly v 2. polovině 20. století.

Mezi jinými lze zhlédnout proslulý poutní kostel Sainte-Foy v Conques v Pyrenejích, chrám v Sainte-Marie-de-la-Mer obehnaný hradbami, katedrálu v Le Puy s šesticí kupolí nad hlavní lodí či chrámy příznačné pro oblast Auvergne s dekorovanými kamennými mozaikami s tématikou květeny i geometrickými vzory. Můžeme také obdivovat to nejlepší ze sochařské tvorby ve francouzské architektuře – monumentální portály v Moissac a v Autun, bohatě dekorované figurálními reliéfy fasád kostelů v Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande v Poitiers a Saint-Nicolas v Civray, nebo zdobné hlavice sloupů z Anzy-le-Duc, Issoire a Toulouse. Výstava je zapůjčena z Muzea architektury ve Vratislavi a v Ostravě má svou českou premiéru, další zastavení je v Kutné Hoře a Brně.

Katalog k výstavě je rozdělen do čtyř částí. Úvodní kapitola „Gallia Romanica” obsahuje fotografi e autora výstavy Zygmunta Świechowského a je doplněna stručným popisem zobrazovaných staveb a soch, které připravila kurátorka výstavy Agnieszka Gola. Pro srovnání jsme zařadili do druhé kapitoly text Marie Šťastné, ve kterém popisuje „Románské umění na českém uzemí” ve vztahu k vystavovaným fotografiím. Ve třetí kapitole „Románská rotunda v Těšíně“ seznamuje čtenáře Wiesław Kuś s rotundou sv. Mikuláše a sv. Václava. Jde o nejstarší památku sakrální architektury na území polského Těšínska, která je v českém prostředí málo známá, ačkoliv se nachází nedaleko Ostravy. Závěr katalogu patří stručnému životopisu Zygmunta Świechowského.

Summary

This catalogue was published on the opportunity of Gallia Romanica exhibition – Romanesque architecture and sculpture throughout Zykmund Świechowski’s photographs – taking place in the House of Arts, Cabinet of architecture in the days of 12th August and 20th September 2009 held by Gallery of fine Arts in Ostrava and SPOK – the society for Ostrava culture in cooperation with the Museum of architecture in Wrocław.

The exhibition (Gallia Romanica) presents examples of Romanesque architecture and sculpture in France on fifty eight black and white photographs. Professor Zygmunt Świechowski – the author of these photographs as the art historian belongs to the most prestigious authorities on Romanesque architecture in Poland. Most of photographs were taken during his fi rst visits in France in the fi fties of the last century. Among others it is possible to see the famous pilgrimage church Saint-Foy in Conques Pyrenees, the fortifi ed minster in Sainte-Marie-de-la-Mer, the cathedral in Le Puy where its nave is roofed by six cupolas or churches that are characteristic for district Auvergne with decorated stone mosaics with fl ower theme and geometrical patterns. It is also possible to admire the best of the sculptured artwork in French architecture – the monumental portals in Moissac and Autun, the richly decorated figural relieves of church façades in Saint-Gilles-du-Gard, the Notre-Dame-la-Grande in Poitiers and the Saint-Nicolas in Civray or decorated column capitals from Anzy-le-Duc, Issoire, Toulouse.

Zygmunt Świechowski (*18th Fenruary 1920) – head of the art history department in Wrocław university (1963–1978), director of Institute of Architecture and Urban Planning at Polytechnic of Lodz (1978–1998), he held lectures at universities in Franc, Italy and Germany, among others he cooperated with Centre d’Ésudies Superieures de Civilisation Medievale in Poitiers. He is the author of many articles, monographs and publications dedicated to history of art especially to Medieval art, his works were also published in Berlin, Wiesbaden and London. Nowadays at his age 89 professor Świechowski is still active in his fi eld and sits among others in the museum council of Wrocław’s Museum of architecture.

The catalogue of exhibition is divided into four parts. The first chapter Gallia Romanica includes professor Zygmunt Świechowski’s photographs, as the author of the exhibition. Th is chapter also adds brief description of displayed architecture and statues, that were prepared by the exhibition curator Agnieszka Gola. In the second chapter Marie Šťastná shortly describes Romanesque art on Czech territory in the relation to the Gallia Romanica exhibition. In the third chapter Wiesław Kuś introduces monument – the Romanesque rotunda in Cieszyn which is situated not far from Ostrava. Th e Catalogue is concluded with the Zygmunt Świechowski’s chapter on fundamental points in his life as the author of this exhibition.

Resumé

Le catalogue paraît a l’occasion de l’exposition « Gallia Romanica » qui présente l’architecture et sculpture romanes en France dans les photographies de Zygmund Świechowski. L’exposition aura lieu dans La Maison d’Art – Cabinet d’Architecture depuis le 12 aout jusqu’au 20 septembre 2009. L’événement est organisée par Galerie d’Art d’Ostrava et SPOK – association pour la culture ostravoise en cooperation avec Musée d’architecture de Wrocław.

L’exposition « Gallia Romanica » présente a l’aide de 58 photographies noires l’architecture et la sculpture de l’époque romaine en France. L’auteur de ces photographies s’appelle prof. Zygmunt Świechowski, l’historien de l’art et l’un des plus importants spécialistes de l’art romain en Pologne. La plupart des photographies ont été créées aux années cinquante du vingtieme siecle, au cours de ses premieres visites en France. Par l‘intermediaire de ses photographies, on a possibilité de faire connaissance avec l’église Sainte-Foy en Coques dans les Pyrenés, qui est surtout connue pour ses pelerinages, avec le temple en Sainte-Marie-de-la-Mer, avec la cathédrale au Puy, ou on a possibilité de voir des objets sacrées décorés par les mozaiques de pierre avec le theme des fl eures qui sont tres typiques pour la région d’Auvergne. Cette exposition propose aussi le meilleur de l’art de la sculpture dans l‘architecture francaise – les portails immenses a Moissac et a Autun, ensuite les fassades avec les reliefs fi gurales decorés dans les églises a Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande a Poitiers ou Saint-Nicolas a Civray et aussi le nombre de chapiteaux decorés de l’église Anzy-le-Duc, Issoire a Toulouse.

Zygmunt Świechowski (*18. 2. 1920) 1963–1978 le chef de la chaire de l’Histoire de l’art a l’Université a Wrocław 1978–1998 le directeur de l’institution de l’urbanisme et de l’architecture a l’Université Polytechnique a Łódź, il a enseigné dans les universités en France, en Italie et en Allemagne. Il a aussi collaboré avec le Centre d‘études Superieures de Civilisation Medievale a Poitiers. Il est l’auteur de beaucoup d’articles, de monographies et de publications concernantes l’histoire de l’art, surtout l’art du moyenage. Ses oeuvres ont été parrues aussi a Berlin, Wiesbaden ou a Londres. Aujourd’hui, il a 89 ans, il travaille toujours activement dans le domaine de l’art et il fait parti du conseil du Musée de l‘architecture a Wrocław.

Le catalogue qui accompagne l’exposition est divisé en quatre parties. La préface « Gallia Romanica » contenant le texte de l’auteur de l’exposition prof. Zygmunt Świechowski « Architecture et sculptures romanes en France dans les photographies de Zygmunt Świechowski » est complété par la partie photographique de l’exposition contenant de breves notices sur les édifi ces et sculptures. Les notices ont été faites par l’organisateur de l’exposition, Agnieszka Gola. Dans le deuxieme chapitre Marie Šťastná décrit brievement l’art romane dans les pays tcheques en relation avec l’exposition Gallia Romanica. Dans le troisieme chapitre « Rotonde romane a Cieszyn » Wiesław Kuś nous fait découvrir le monument qui se trouve pres d’Ostrava. Le dernier chapitre de catalogu e « Zygmunt Świechowski » est consacré aux informations biographiques fondamentales sur l’auteur de l’exposition.