Karel Jiřík, Stanislav Knob: Život a dílo Petra Cingra (1850-1920) / Ostravská univerzita

[grafická úprava, sazba, předtisková příprava]

Karel Jiřík, Stanislav Knob: Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)

Vydala Ostravská univerzita v Ostravě,
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava.
Technická redakce: Michaela Závodná
Překlad do anglického jazyka: Marie Sandersová
Překlad do německého jazyka: Jiří Knap
Překlad z německého jazyka: Zdeňka Jiříková
Grafická úprava a sazba: Jaroslav Němec

Tisk a vazba: Tiskárna Grafico, s. r. o.,
U Panského mlýna 33, 747 06 Opava

Vydání první, Ostrava 2015
ISBN 978-80-7464-788-8

Petr Cingr vstoupil do dělnického hnutí již v 70. letech a neúnavně v něm pracoval až do své smrti. Stál u zrodu prvních dělnických organizací nejprve v severních a středních Čechách, posléze na do té doby organizačně zaostalém Ostravsku, které se mu stalo druhým domovem a které ho považuje za svého. Podařilo se mu založit spolek Prokop a poté silnou Unii horníků. Tvrdě pracoval také jako redaktor dělnického tisku. Od roku 1897 do své smrti byl nepřetržitě členem říšské rady ve Vídni a v nové republice také členem Národního shromáždění a senátorem. V parlamentu se snažil prosazovat zákony pro lepší život dělnictva, zejména osmihodinovou pracovní dobu, zřízení báňských inspektorátů, všeobecné pojištění místo bratrských pokladen a týdenní výplatní termíny mezd. Byl známou osobou nejen v rámci rakouské monarchie, ale také v celé Evropě. Zúčastnil se celé řady mezinárodních sjezdů horníků (Berlín, opakovaně Londýn).

Petr Cingr entered the workers movement as early as at the 70s and he worked there tirelessly until his death. He was at the birth of the first workers organisations initially in North and Central Bohemia and later in the underdeveloped Ostrava region which became his second home and which considers him as its own. He managed to establish the Prokop Association and after that the powerful Miners Union (Unie horníků). He worked hard as an editor in the workers press. From 1897 he was continuously a member of the Imperial Council in Vienna; in the newly established republic he was a member of the National Assembly and a senator. In the parliament, he strived to enforce laws improving workers life, mainly the eight – hour long working day, establishing mining inspectorates, general insurance instead of fraternal insurance offices and weekly paid wages. He was a famous personality not only in the Austro-Hungarian Monarchy but also all over Europe. He participated at a whole range of international miners congresses (in Berlin and repeatedly in London).

Der Arbeiterbewegung trat Petr Cingr bereits in den 70. Jahren des vorigen Jahrhunderts bei und er arbeitete hier unermüdlich bis zu seinem Tod. Er stand bei der Begründung von ersten Arbeiterorganisationen, zunächst in Nord- und Mittelböhmen, dann auch in der bis zu dieser Zeit in organisatorischer Hinsicht etwas rückständigen Ostrauer Region, die ihm zur zweiten Heimat geworden ist und ihn als einen Heimischen auch erachtet. Es gelang ihm den Verein Prokop und dann die starke Bergarbeiterunion zu begründen. Er betätigte sich fleißig auch als Redakteur der Arbeiterpresse. Seit 1897 bis zu seinem Tod war er ununterbrochen Mitglied des Reichsrates in Wien und in der neugegründeten Republik wurde er zum Abgeordneten der Nationalversammlung und Senator. Er war bemüht im Parlament Gesetze durchzusetzen, die der Verbesserung der Arbeiterlebensqualität zu dienen hatten, vor allem die achtstündige Arbeitszeit, Errichtung der Bergkontrollbehörden, allgemeine Versicherung anstatt von Bruderkassen und Wochenauszahlungstermin des Lohns. Er zählte zu bekannten Persönlichkeiten nicht nur in der Habsburger Monarchie, sondern auch in ganz Europa. Er nahm an vielen internationalen Bergmannstagungen teil (Berlin, wiederholt in London).