Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka

Ivo Hlobil – Daniela Rywiková (eds.)

Vydala Filozofi cká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě jako spis OU č. 252/2012
nákladem 300 kusů
Grafi cká úprava a sazba: Jaroslav Němec
Foto na obálce: Setkání Jana Lucemburského s trevírským arcibiskupem Balduinem. Landeshauptarchiv
Koblenz, Best. 1 C Nr. 1 fol. 6a.
Redakce a jazyková úprava: Jana Grollová, Daniela Rywiková, Marie Šťastná
Anglické překlady: Marcin Kilarski, Daniela Rywiková, Peter Toth
Německé překlady: Pavol Černý, Marek Zágora
Tisk Finidr, s.r.o., Český Těšín
Vydání první, 384 stran
Ostrava, 2012
ISBN 978-80-7464-108-4