Erich Mendelsohn / časopis Prostor 1/2013

Prostor 1/2013, Ita Heinze-Greenberg , Richard Biegel Erich Mendelsohn … ze života str. 42–46

Fotografie současného stavu staveb E. M.  v článku a na zadní straně časopisu: Jaroslav Němec

Recenze – Richard Biegel:

Není těžké napsat knihu o architektech pro architekty, stejně jako není složité napsat povrchní knihu o jakémkoli odborném tématu, držíme-li se předem dobře známých schémat a klišé. To nejtěžší je napsat odbornou knihu pro čtenáře, kter ý se s daným oborem či tématem setkal jen okrajově nebo náhodou. Když se to podaří, může se pro mnohé taková kniha stát nečekanou branou do zcela nového světa, který se před udiveným čtenářem náhle otevírá ve své cel istvosti , se všemi barvami, otázkami , záhadami i vůněmi. Kniha Ity Heinze -Greenbergové je nazvaná jednoduše, až nenápadně: Erich Mendelsohn … ze života. Laskavý název jakoby sliboval drobné črty, historky či střípky, v nichž čtenář nalezne čtivý portrét architekta, lehce zasazený do dobových reálií a atmosféry. Po prvních několika stránkách však čtenář překvapivě zjistí , že skromná a rozsahem nevelká knížka nabízí mnohem víc. Její jazyk je čtivý a vstřícný: o to snadněji a možná i nepozorovaněji však čtenáře zavede k jádru věci a ke kořenům dramatu, které se jako nízké a těžké olovnaté nebe nad Mendelsohnovým životem v tehdejší Evropě neustále hrozivě vznáší. Jeho vnitřní i vnější zápas o architektur u se odehrává na pozadí zrychlených středoevropských dějin, které z architekta nakonec učinily cestovatele proti své vůli. Namísto přísné dějinné fatality, která by se pro mnohé autory mohla snadno stát jedinou osou Mendelsohnova života, však kniha ukazuje i obraz úplně jiný: každá etapa je pro něj novým začátkem, který zároveň navazuje na jeho předchozí úvahy, realizace a životní postoje. Svou roli hraje i rodinná linie příběhu, která zde není nadbytečným literárním lákadlem, ale klíčem k mnoha situacím a zvratům.

Itě Heinze-Greenbergové se podařilo napsat knihu, která dokáže otevřít mimořádně složité a důležité téma ve vší jeho plast icitě i složitosti. S nečekanou lehkostí klade nejzávažnější otázky, aby na ně dala odpověď vlastním Mendelsohnovým životem i architekturou. Pozoruhodně plastickým způsobem otevírá barvitý svět architektury, který v čtenář i rezonuje i poté, co dočetl poslední stránku. Čtivě napsaná kniha je však zároveň vysoce odborným textem, který staví Mendelsohnovo dílo do nového a mnohdy nečekaného světla. Obsáhlý poznámkový aparát i bohatý seznam literatury jsou nejen skvělým základem pro další bádání, ale i důkazem, že text knihy je pevně zakotven v aktuálních znalostech Mendelsohnova díla a je více než důstojným výsledkem dlouhodobého autorčina bádání.

Richard Biegel, Ústav pro dějiny umění FF UK